עברית English
 
שירותי ביקורת פנימית

כללי

תפישתנו היא כי הביקורת הפנימית, כמוסיפה ערך לארגון, הינה משאב אירגוני חשוב שיש לנצלו ביעילות לתועלת הארגון, וזאת תוך התמקדות בביצוע ביקורות פנימיות בתחומים בהם גלום סיכון רב יותר לארגון. 

במשרדנו נצבר ניסיון של כעשרים שנים בתחום הביקורת הפנימית. אנו משמשים כמבקרים פנימיים של מספר חברות בינ"ל הנסחרות בבורסה בתל-אביב ובבורסות בחו"ל, חברות ציבוריות, מלכרים וחברות פרטיות. בין לקוחותינו בתחום זה ניתן למנות את החברות: מטריקס, אלווריון, DSPG, מג'יק תעשיות תוכנה, אטיוניטי,  מכללת בית ברל, מלון הגושרים, MTI, אמבלייז ועוד. בנוסף אנו מעניקים שירותי ביקורת פנימית למבקרים פנימיים של חברות. בין לקוחותינו בתחום זה ניתן למנות חברות, כגון: אמדוקס, מקורות, מגדל ועוד. 

 

הביקורת הפנימית נעשית על פי הוראות חוק הרלבנטיות לגוף המבוקר, ועל פי כללי ביקורת מקובלים בתחום.  בביצוע הביקורות אנו משלבים את ניסיונו בתחום מערכות מידע, ובכלל זה בתחום ביקורת מערכות מידע, ניתוח מערכות, ועושים שימוש בטכניקות ביקורת מתקדמות הכוללת כלי ביקורת ממוחשבים. לדעתנו, שילוב הניסיון בביקורת פנימית ובביקורת מערכות מידע, כמו גם בניתוח מערכות מידע, מעניק לביקורת שאנו מבצעים ערך מוסף, שהינו לתועלת הארגון. הדבר בא לידי ביטוי, בין השאר, ביישום מתודולוגיות מתחום ניתוח מערכות מידע, שמביאות לראיה מערכתית של הנושאים הנבדקים, וביכולת ניתוח התהליכים הארגוניים לצורך איתור בעיות וכשלים בבקרה.

 

תהליך הביקורת

סקר סיכונים

ביצוע סקר סיכונים שמטרתו לקבוע רשימת נושאים לביקורת הפנימית בכלל הארגון (כולל בחברות הבנות), ואת רמת החשיבות (הסיכון) של כל נושא בראיית הביקורת. רמת החשיבות של כל נושא ביקורת נקבע על פי מודל הערכת סיכונים. תוצאת הסקר הינה תוכנית עבודה רב שנתית לביקורת הפנימית, אשר ממנה נגזרים נושאי הביקורת לתוכניות העבודה השנתיות. הסקר מעודכן מעת לעת. 

הכנת תוכנית עבודה שנתית

המבקר הפנימי, בתאום עם הנהלת החברה, מכין הצעה לתוכנית עבודה שנתית. תוכנית זו תתבסס על סקר הסיכונים וצרכי אד-הוק של החברה והביקורת. התוכנית תכלול את פירוט הנושאים המוצעים, כאשר לכל נושא יפורטו עיקרי הבדיקות, התקציב ומועד הגשת הדוח. הדוח יועבר לאישור ועדת הביקורת (או הגורם הממונה על הביקורת בארגון). 

ביצוע ביקורת שוטפת

על פי תפישתנו, הביקורת הפנימית הינה תהליך שאמור לבדוק ולשפר את מנגנוני הבקרה בחברה. במסגרת הביקורת אנו בודקים, בין היתר, האם תהליך מסוים כולל בקרות נאותות, האם קיימת סגירה של מעגלי בקרה, האם הבקרות פועלות באופן אפקטיבי, והאם מיושמות הוראות החוק והנחיות ההנהלה. הביקורת כוללת את השלבים העיקריים המפורטים להלן:

שיחות פתיחה עם מנהלים – השיחות נערכות Top-Down ומטרתן הינה היכרות של הנושא המבוקר והגורמים המעורבים בו, הצגת תהליך הביקורת למבוקרים, מיקוד וקביעת מטרות והיקף ביקורת.

תכנון הביקורת – עריכת סקר סיכונים לביקורת הרלבנטית וזיהוי נקודות הסיכון העיקריות בהן תתמקד הביקורת. על בסיס סקר זה נקבעת תוכנית ביקורת מפורטת, הכוללת סדרי עדיפויות. 

עבודת שטח – מבוססת על תכנית הביקורת. עבודת השטח כוללת, למשל, שימוש בכלי ביקורת ממוחשבים, המאפשרים בדיקה יעילה של כמויות גדולות של נתונים, סקירת מסמכים, תצפיות וכו'. 

שיחת סגירה – לקראת סיום הביקורת נערכת פגישה עם הגורם המבוקר ובמהלכה מציגים המבקרים את ממצאי הביקורת, כפי שגובשו עד כה. מטרות הפגישה הינן לקבל את תגובת הגורם המבוקר לממצאים, וגיבוש משותף של המלצות לתיקון ליקויים שנמצאו. שיחה זו מביאה לדעתנו להזדהות טובה יותר של המבוקר עם הביקורת.

הכנת טיוטת דוח ביקורת – דוח הביקורת נערך באופן מובנה, בהתאם לתהליך הנבדק. הדוח כולל תמצית מנהלים, וריכוז ממצאים והמלצות לנוחות הקורא. הדוח מועבר לעיון הגורם המבוקר לקבלת הערותיו.

הצגה להנהלה והכנת דוח סופי - טיוטת הדוח מועברת להנהלה. המבקר מציג את הביקורת שנערכה, ונערך דיון בממצאים ובהמלצות. הערות ההנהלה משולבות בדוח, ומופק דוח סופי.

הצגת הדוח בפני ועדת הביקורת.

 

סוגי ביקורת פנימיות

במשרדנו נצבר נסיון מעשי בביקורת פנימית בארץ ובחו"ל בכל התחומים והתהליכים האירגוניים העיקריים. להלן רשימת תחומים עיקריים בהם  ערכנו ביקורות פנימיות:

·           תהליכי הכנסות

·           שכר ופרמיות

·           תהליכי רכש בתחומים שונים

·           רכוש קבוע

·           עמלות וריבייט

·           תחום ה-IT ומערכות מידע

·           מלאי

·           רכוש קבוע

·           משאבי אנוש

·           ניהול פרוייקטים

·           תשלומים

·           בנקים ואמצעי תשלום

·           תמלוגים (הוצאות והכנסות)

·           נושאים יעודיים

 
 

ביקורת, ביקורת-פנימית, ציות-ארגוני-אכיפה, SOX, ISOX, ביקורת-IT, ביקורת-תמלוגים, ממשל-תאגידי, ביקורת-מערכות-מידע, ייעוץ, ניהול-סיכונים, סוקס, גושן,404, איל-ויצמן, רואי-חשבון